Anar amunt

Condicions legals

Termes d’ús

1. Titularitat de la pàgina web

Denominació social

MIGUEL TORRES, SA

Domicili social

c/Miquel Torres i Carbó, 6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)

Correu electrònic de contacte

servicioalcliente@torres.es

Número d’identificació fiscal (CIF)

A-08933251

Inscripció del domini al Registre Mercantil

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona

Es recomana responsabilitat i el consum moderat de begudes alcohòliques i es recorda que segons la legislació vigent, està expressament prohibida la venda de begudes alcohòliques a persones menors de 18 anys.

 

2. Condicions generals d’utilització i acceptació

Les presents condicions generals d’utilització de la pàgina web, juntament amb les condicions particulars que es puguin establir, tenen com a finalitat la regulació i informació als usuaris dels serveis que presta Miguel Torres, SA, i la regulació de l’ús de la pàgina web.

La navegació i l’ús dels serveis de la pàgina web suposen l’acceptació com a usuari, i sense reserves de cap tipus, de totes les condicions generals d’ús, de les condicions generals de contractació, si n’hi ha, i qualsevol altra que pugui existir en relació amb la prestació de serveis de Miguel Torres, SA.

En qualsevol moment i sense previ avís Miguel Torres, SA, podrà modificar les presents condicions generals i les condicions particulars que s’incloguin mitjançant la publicació de les citades modificacions a la pàgina web per tal que els usuaris les coneguin amb caràcter previ. Qualsevol canvi que es produeixi es comunicarà en la pàgina principal de la web durant un termini que es consideri raonable.

 

Condicions generals d’utilització de la pàgina web

1. Propietat industrial i intel·lectual. Política d’enllaços

1.1. Tots els continguts inclosos a la pàgina web i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de Miguel Torres, SA, o de tercers titulars que n’han autoritzat la inclusió a la pàgina web. En queda per tant prohibit qualsevol ús i/o reproducció sense consentiment exprés de Miguel Torres, SA, a través de qualsevol mitjà incloent Internet (noms de domini, xarxes socials, blogs, etc.).

1.2. Miguel Torres, SA no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que puguin derivar de la inclusió en la pàgina web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari que pertanyin a tercers que n’hagin declarat ser titulars en el moment d’incloure’ls a la pàgina web. Tampoc es fa responsable de les opinions i comentaris abocats pels usuaris en els seus blogs o xarxes socials sense perjudici de les accions que pugui exercir per eliminar aquestes opinions i comentaris quan resultin contraris a la llei.

1.3. Miguel Torres, SA podrà fer servir els continguts facilitats pels usuaris (fotografies, vídeos, etc.) de forma raonable i amb un respecte estricte als drets de propietat intel·lectual.

1.4. En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació de l’usuari implica una autorització o que s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i en concret, de l’alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia i expressa de Miguel Torres, SA o dels titulars corresponents.

1.5. Miguel Torres, SA, autoritza l’establiment de vincles al seu portal des de qualsevol altra pàgina web. Els enllaços que s’estableixin sempre s’hauran de fer a la pàgina principal de Miguel Torres, SA (o de les seves marques), o, si s’escau, a aquella que la mateixa Miguel Torres, SA estableixi sent dit enllaç absolut i complet de forma que porti l’usuari al lloc de Miguel Torres, SA, que haurà d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal.

1.6. Miguel Torres, SA no serà responsable del contingut de les pàgines web de destinació que s’estableixin mitjançant vincles a la pàgina web ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en què aquestes pàgines poguessin incórrer.

 

2. Responsabilitat de Miguel Torres, SA

L’usuari reconeix i accepta que l’ús de la pàgina web i dels seus serveis es fa sota la seva total responsabilitat.

En aquells apartats de la web en què els usuaris puguin aportar continguts, Miguel Torres, SA es reserva el dret de suprimir els que puguin afectar negativament les seves marques o ser contraris a la llei, l’ordre públic o els bons costums.

Miguel Torres, SA únicament respondrà dels danys que l’usuari pugui patir com a conseqüència de l’ús de la pàgina web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de Miguel Torres, SA. No obstant això, Miguel Torres, SA declara haver adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la pàgina web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components que puguin perjudicar l’usuari.

 

3. Obligacions de l’usuari

L’usuari s’obliga a usar els continguts de la pàgina web de forma diligent, correcta i lícita i es compromet a no:

a) Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l’ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que tingui la autorització corresponent del seu titular.

c) Utilitzar els continguts de la pàgina web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar aquesta informació de cap manera.

d) Utilitzar els vincles, invitacions a xarxes socials, blogs i qualsevol xarxa i mitjà telemàtic facilitats a través d’aquesta web de forma il·lícita.

 

4. Legislació aplicable i tribunals competents

Les relacions establertes entre l’usuari i el titular de la pàgina web es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa permeti la possibilitat a les parts de sotmetre’s voluntàriament a un fur, Miguel Torres, SA i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona.

En tot cas seran aplicables les normes de l’ordenament jurídic espanyol.